Podaci o preduzeću

Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Žabalj je osnovano Odlukom o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Žabalj dana 20.12.2011. godine, a registrovano u Agenciji za privredne registre dana 21.04.2011. godine sa sedištem u Žablju, ulica Svetog Nikole 7, matičnim brojem preduzeća 20732580, PIB-om 107051272 i pretežnom delatnošću 3811:Sakupljanje otpada koji nije opasan.

Preduzeće je osnovano radi obezbeđivanja trajnog obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Žabalj, kao delatnosti od opšteg interesa.

JKP "Čistoća" Žabalj obavlja sledeće konkretne delatnosti:

- odvoženje komunalnog otpada, od dana 01.06.2011.godine, kako od individualnih domaćinstava, tako i od pravnih lica - kante za smeće zapremine 120 litara i kontejneri od 1100 litara;
- iznošenje fekalnih voda, od dana 01.06.2011.godine;
- zaštita useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, kao i poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje, od dana 03.05.2012. godine;
- poslovi zoohigijeničarske službe (hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja), od dana 03.01.2012.godine.

Na teritoriji opštine Žabalj do sada je podeljeno oko 4000 kanti, što predstavlja oko 60% ukupnih korisnika, tako da bi u budućem periodu prioritet bio da svako domaćinstvo, za početak, bude snabdeveno po jednom posudom za odlaganje smeća, a kasnije da se omogući i snabdevenost spram broja članova u domaćinstvu. Prilikom preuzimanja kante, potpisuje se Ugovor koji sadrži prava i obaveze građana koji dobijaju kante i JKP "Čistoće" Žabalj, koja daje kante na korišćenje. Pravo na besplatnu kantu ima svako domaćinstvo u individualnom tipu stanovanja koje koristi usluge iznošenja smeća i koje redovno izmiruje svoje obaveze.

Uspešnost poslovanja preudzeća u mnogome zavisi od postavljenih ciljeva od kojih posebno se ističu: porast kvaliteta i kvantiteta usluga iznošenja i deponovanja smeća, odvoza fekalnih materija, poljočuvarskog poslovanja, kao i zoohigijene tj. cilj nam je da podignemo nivo javne higijene, zaštitimo životnu sredinu do nivoa bezbednog življenja u našoj opštini.

U dosadašnjem poslovanju preduzeća samo funkcionisanje poslovanja, komunikacija sa stanovništvom (kao jedan od bitnijih faktora), kao i mehanizacija i celokupna opremljenost kojom raspolaže preduzeće dovedeno je na optimalni nivo. Preduzeće trenutno raspolaže sa dva specijalizovana vozila za odnošenje smeća- marke Mercedes-Benc Aksor 1824 i Mercedes-Benc Atego 816, jednim vozilom za odvoženje PET ambalaže – Ford tranzit, dve autocisterne – FAP 1620 i FAP 1414, kao i specijalizovanim vozilom za delatnost zoohigijeničarske službe – Piaggio Ape.

Trenutno u JKP "Čistoća" Žabalj se nalazi 28 stalno i 3 povremeno zaposlena radnika. Dalja progresija i izmena kadrovske strukture vršiće se u skladu sa proširenjem i potrebama delatnosti preduzeća.
Uvažavajući ponašanje građana u procesu sakupljanja i odlaganja otpada kao bitan element uspeha i održavanja čistoće u opštini, u program rada i razvoja našeg preduzeća uključena je i edukacija stanovništva u svim uzrastima od predškolske dece, učenika, studenata do domaćica. Cilj je da se koristeći sva sredstva informisanja, neposredno i posredno, utiče na svest građana u postupku odlaganja komunalnog smeća, šuta, zemlje, kabastog otpada, opasnog otpada, baštenskog i drugih vrsta otpada.

JKP ČISTOĆA ŽABALJ

VRH